Normes per a la presentació de resums

(Tipus de lletra Times New Roman de cos 12, amb tots els marges a 3 cm, l’interlineat a 1,5 cm  i l’extensió màxima d’una pàgina de mida A4)

Indiqueu a quina secció pertany

Títol en negreta

Autors (subratlleu l’autor que fa la presentació)

Centre

Adreça postal completa, telèfon, adreça electrònica

Resum